قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

باشد قرار و وعده ما موکب الرضا ع

ما کربلای خود ز خراسان گرفته ایم ...

                                                                                          ابر

پُر بود ز شادی ، پُرِ دردش کردی

نسبت به هرآنچه عشق سردش کردی

او یک دل و یک جا و یکی را ... افسوس

با رفتن خویش ، دوره گردش کردی

                                                                      ع.شیرخانی (ابر)

تا دلم هست ، چرا ظرفِ سکوتِ لب تو

به فدای خم می ، گر شکند ساغرکی

                                                                                     "ابر"

آزاد شد و سپس ، قفس را سرِ من ...

این کوزه ی تهمتِ هوس را سرِ من ...

از ما که گذشت ، دردم امّا این است

ای عشق ، تلافی چه کس را ، سرِ من ...

                                                                      ع.شیرخانی.ابر

فرسوده شد و به رغم میل اش بردند

چون کنده ی چوب روی سیل اش بردند

نزدیک حرم ، دست به سینه ، یک سوت ...

جان داد و سپس ز روی ریل اش بردند ...

                                                               "ع . شیرخانی (ابر)"

بیداد رفت لاله بر باد رفته را

یا رب خزان چه بود بهار شکفته را

هر لاله ای که از دل این خاکدان دمید

نو کرد داغ ماتم یاران رفته را

جز در صفای اشک دلم وا نمی شود

باران به دامن است هوای گرفته را

وای ای مه دو هفته چه جای محاق بود

آخر محاق نیست که ماه دو هفته را

برخیز لاله بند گلوبند خود بتاب

آورده ام به دیده گهرهای سفته را

ای کاش ناله های چو من بلبلی حزین

بیدار کردی آن گل در خاک خفته را

گر سوزد استخوان جوانان شگفت نیست

تب موم سازد آهن و پولاد تفته را

یارب چها به سینه این خاکدان در است

کس نیست واقف اینهمه راز نهفته را

راه عدم نرفت کس از رهروان خاک

چون رفت خواهی اینهمه راه نرفته را

لب دوخت هر کرا که بدو راز گفت دهر

تا باز نشنود ز کس این راز گفته را

لعلی نسفت کلک در افشان شهریار

در رشته چون کشم در و لعل نسفته را

                                                                                              " استاد شهریار ره "


مهربان بودی و بی مهر گذشتی ز برم

حال من ماندم و آبان و دل محتضرم

مهر با آن که نمودی ، مه من رفت محاق

مه ، ربان مشکی قابی به مزار جگرم

                                                               "ع.شیرخانی.ابر"


"مهربان"

"مهر آبان"

"مهر با آن"

"مه ربان"