قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

ای یار برای سایه ابرم بفرست

یک فاتحه ای برای صبرم بفرست

یک عمر سرودم از تو آخر رحمی

یک بیت برای سنگ قبرم بفرست

                                                 الاحقر

دیدن ز پی غبارها ، ممکن نیست

گل دادن چوب دارها ، ممکن نیست

بیهوده دلم به آب و آتش زده است

ناز گل و درک خارها ممکن نیست

                                                    "الاحقر"


چون مرغ ، که پر کنده در آتش می سوخت

آنروز لب خنده در آتش می سوخت

جز اشک کسی دگر به دادم نرسید

وقتی که دلم ، زنده در آتش می سوخت ...

                                                            "الاحقر"

و فرق عدالت شکافت ...

اللهم العن قتلة امیرالمؤمنین

زهر و عسلش با تو ، چشیدن با من

ناز ، از تو فروختن ، خریدن با من 

تلخست، ولی نیست جز این قصه عشق

دلبر شدن از تو ، دل بریدن با من

                                                                        "الاحقر"