قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

پُر بود ز شادی ، پُرِ دردش کردی

نسبت به هرآنچه عشق سردش کردی

او یک دل و یک جا و یکی را ... افسوس

با رفتن خویش ، دوره گردش کردی

                                                                      ع.شیرخانی (ابر)