قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است


وقتی که بیایی همه دنیا را ...

بغداد و دمشق و جدّه و صنعا را ...

روزی که براق جانب غزّه کنی

ما منتظریم مسجد الاقصی را ...

                                                 "الاحقر"

یک عدّه پی دیدن داس مه نو

یک عدّه پی فطریه گندم و جو

ای خوش به زلال قلب آنکس امشب

کاو مست رصد کردن ماه رخ تو

                                                  "الاحقر"

کس پر نکند blank ها، الّا تو

مخمور، همه drunk ها، الّا تو

امروز تولّدم ... ، فراموشش کن

از صبح تمام بانک ها ... الّا تو 

                                             "الاحقر "

blank : جای خالی
drunk : مست     

چشمان جهانیان همه مات کوبورگ

یک برّه و صد هزار روباه چو گرگ

                                                                 "الاحقر"

هر چند گرانی و فساد و تبعیض ...

از دست گروهی دل مردم لبریز ...

اسلام ولی از همه مظلوم تر است

ای دوست فقط به خاطر او برخیز

                                                  "الاحقر"

چشمان جهانیان به ایران معطوف

sun ایی ست که پنهان نشود با sunroof

یک پاس دقیق ، سرنوشت ما را ...

ای کاش شود "ظریف"مان هم "معروف"

                                                         "الاحقر"