قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است


وقتی که بیایی همه دنیا را ...

بغداد و دمشق و جدّه و صنعا را ...

روزی که براق جانب غزّه کنی

ما منتظریم مسجد الاقصی را ...

                                                 "الاحقر"

یک عدّه پی دیدن داس مه نو

یک عدّه پی فطریه گندم و جو

ای خوش به زلال قلب آنکس امشب

کاو مست رصد کردن ماه رخ تو

                                                  "الاحقر"

کس پر نکند blank ها، الّا تو

مخمور، همه drunk ها، الّا تو

امروز تولّدم ... ، فراموشش کن

از صبح تمام بانک ها ... الّا تو 

                                             "الاحقر "

blank : جای خالی
drunk : مست     

چشمان جهانیان همه مات کوبورگ

یک برّه و صد هزار روباه چو گرگ

                                                                 "الاحقر"

هر چند گرانی و فساد و تبعیض ...

از دست گروهی دل مردم لبریز ...

اسلام ولی از همه مظلوم تر است

ای دوست فقط به خاطر او برخیز

                                                  "الاحقر"