قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

فرسوده شد و به رغم میل اش بردند

چون کنده ی چوب روی سیل اش بردند

نزدیک حرم ، دست به سینه ، یک سوت ...

جان داد و سپس ز روی ریل اش بردند ...

                                                               "ع . شیرخانی (ابر)"