قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

آزاد شد و سپس ، قفس را سرِ من ...

این کوزه ی تهمتِ هوس را سرِ من ...

از ما که گذشت ، دردم امّا این است

ای عشق ، تلافی چه کس را ، سرِ من ...

                                                                      ع.شیرخانی.ابر