قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۲ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

                                             یک بار ؟ نه ، صد بار ؟ نه ، بی حد

                                               گه گاه ؟ نه ، بیگاه ؟ نه ، ممتد

                                              بفرست سلام و صلواتی ز تهیّت

                                             بر فخر احد، احمد و محمود و محمّد

                                                                                          الاحقر

( )

عمری همه شاد شاد، ارزانی تو

یعنی که بهشت باد، ارزانی تو

من، بال شکسته، یک قفس، یک حسرت

پرواز، پرنده ، باد ، ارزانی تو

                                                            "الاحقر"