قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

تا دلم هست ، چرا ظرفِ سکوتِ لب تو

به فدای خم می ، گر شکند ساغرکی

                                                                                     "ابر"