قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

اشک چشمم را سپردم بعد هیئت ، زرگری

گفتمش : دار و ندارم را به قیمت می خری !؟

خنده ای زد، گفت : کار ما به غیر از سنگ نیست

بهر این گنج روان جز حق نیابی مشتری

                                                            "الاحقر"

شرح معشوقه ، نه مضمون غزل های من است

ای بسا عشق که مجنون غزل های من است

منم آن شاعر آشفته که از شدت شوق

غزل و عاطفه ، مرهون غزل های من است

شرح این قصّه اگر حمل به نخوت نشود

"خواجه" هم بنده و مدیون غزل های من است !

سبک هندی و عراقی و خراسانی هم

شاکر و چاکر و ممنون غزل های من است

ترسم آخر که کنم نان کسی را ... ورنه

نان این طایفه در نون غزل های من است

خواست از من نبرم نام ورا، "سعدی"  که

چند قرنیست که مفتون غزل های من است !
                                                                        "الاحقر"ماه فروماند از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمد
وعده‌ی دیدار هر کسی به قیامت
لیله‌ی اسری شب وصال محمد
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی
آمده مجموع در ظلال محمد
عرصه‌ی گیتی مجال همت او نیست
روز قیامت نگر مجال محمد
وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس
بو که قبولش کند بلال محمد
همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد
تا بدهد بوسه بر نعال محمد
شمس و قمر در زمین حشر نتابند
نور نتابد مگر جمال محمد
شاید اگر آفتاب و ماه نتابند
پیش دو ابروی چون هلال محمد
چشم مرا تا به خواب دید جمالش
خواب نمی‌گیرد از خیال محمد
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد بس است و آل محمد

فدای حرمی که پر از بست است

نه
 بن بست

                                        "الاحقر"