قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی


وقتی که بیایی همه دنیا را ...

بغداد و دمشق و جدّه و صنعا را ...

روزی که براق جانب غزّه کنی

ما منتظریم مسجد الاقصی را ...

                                                 "الاحقر"