قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

هر چند گرانی و فساد و تبعیض ...

از دست گروهی دل مردم لبریز ...

اسلام ولی از همه مظلوم تر است

ای دوست فقط به خاطر او برخیز

                                                  "الاحقر"