قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

پرونده ام و باز مرورت مولا

یک پرسش تلخ از حضورت مولا

این هفته چندمست با اعمالم

انداخته ام عقب ، ظهورت مولا !؟

                                              "الاحقر"