قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

گه مشکی و گه بلوند معشوقه ماست !

قبل از بی بی سی، لوموند معشوقه ماست !

تحریم دگر در عاشقی بی معناست

بعد از فابیوس، هاموند معشوقه ماست !

                                                             "الاحقر"