قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

آنروز نه مروه ، نه منا می رفتند

آگاه، پی قبله نما می رفتند

آنان به جواب ذکر "هل من ناصر ..."

با هروله سمت کربلا می رفتند

                                                    "الاحقر"