قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

ما را چه رسد عقل، به اندازه صبرش

ایوب ع نبی مانده در اندیشه، ز درکش

                                                     "الاحقر"