قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

نمی از سوز و اشک و آه، مانده

کمی از خنده های ماه، مانده

سحر، افطار ، قرآن ... آه ، افسوس

دلم چون تشنه ای در راه مانده ...

                                                    "ابر"