قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

یک عدّه به شک ، که هست ماهیّت تان ...

یک عدّه گمان ، شما تمامیّت تان ...

شرمنده ام ای عشق که در کوفه ما

امسال دوباره شد صلاحیّت تان ...

                                                           "الاحقر"