قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

من کبوتر نیستم امّا برای صحن تو

سنگ مرغوب دلم را پیشکش آورده ام

                                                                                                "ابر"