قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

هر روز طریقی و فریبی ، رنگی

یک روز به تحریم و زمانی جنگی

دیروز به پشت مرز ، با تیر و تفنگ

امروز به شکل ناتوی فرهنگی

                                                         "الاحقر"