قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

شراب چشم تو مستی جامم

به جز این می ، دگر می ها حرامم

نمی فهمد که هر کس راز شیعه

" ز شیر مادرم، حبّت به کامم"

                                                 "الاحقر"