قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

اعدام !؟ نگو ! حبس ابد !؟ هست زیاد

زندان که دگر ... ضربه حد هست زیاد

باور بکنید اگر که عادل باشید

پشت سر او کلام بد ، هست زیاد !

                                                        "الاحقر"