قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

بستیم دهان و همه جا جار زدیم :

"با روزه خویش آب بر نار زدیم"

افسوس ، ولی حقیقت این است ای دوست

ما معده به جای نفس بر دار زدیم !

                                                                           "ع.شیرخانی (ابر)"