قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

گمان مکن که سنگم و به فکر عشق نیستم

تمام طول راه را بدون تو گریستم

هجوم خاطرات تو ، چنان به ساحل دلم ...

که پای آینه کنون ، ندانم این ، که کیستم

نمی رود ز یاد من که خنده های داغ تو

گرفت دستِ سرد من که روی پا بایستم

بدون تو نه اینکه یک ، همان تهی مبهم ام

تویی که پشت باورم ، دویی ، که همچو بیستم

.

.

.

و من هنوز از خودم ، سوال می کنم چه سان ؟!

تو رفتی و من این چنین ، بدون عشق زیستم

                                                                                "ابر"