قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

این مغز که نیست ، بشکه فرمول است !

کنکور برای ما جوانان غول است

گفتند که علم سلطنت ... نه مدرک

آخر چه کسی در این خطا مسئول است ؟!

                                                                                                                "الاحقر"