قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی


طوفان زده را راه نجات دگری نیست

وقتی که به امواج نگاه تو دچار است

چون مرد غریبی که به پای ثمر خویش

استاده و محکوم به پابوسی دار است ...

                                                            "ابر"