قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

یکی فریاد زد آتش که محشر ...

یکی زد با لگد بر پهلوی در

نکشت این ها مرا ، این طعنه ام کشت

که نامردی بگفت : " این بود حیدر!؟ "

                                                       "الاحقر"