قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

کی مشکل ما به عهده بانکی هاست

تقصیر همیشه گردن donkey هاست

این رانت و فساد و رشوه از تحریم است

این فتنه یقین که کار این یانکی هاست

                                                            "الاحقر"


نظرات  (۱)

آفرین خوب بود:)