قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی


من با تو ندارم سر الفاظ که جنگ

این حرف دلست ، صاف و ساده ، بی رنگ

محکمتر از این بنا نمی گردد عشق !

من، جنس دلم تنگ و دلت جنس اش سنگ

                                                          "الاحقر"