قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

اشک؛ آب و نگهت؛ نانُ، سحر در پیش است

به خدا از سرما این سحری هم بیش است
                                                                                 "ابر"