قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

مضمون تمام حرف ها بودی و من ...

تو، فعل تمام صرف ها بودی و من ...

این غصّه برای کشتن من کافی ست

دیشب تو میان برف ها بودی و من ...

                                                             ابر