قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

از حیث لباس ، جالباسی شده ایم !

آهنگ ؟ که تعمیر اساسی شده ایم !

از خورد و خوراک و خواب تا معماری

غربی جهتان اقتباسی شده ایم !

                                                             "الاحقر"