قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

آرام و لطیف، سر به بالش بسپار

آغوش دو پلک خویش، بر هم بگذار

تا صبح من و این جگر همچون شمع

آرام بخواب و قطره ها را بشمار

                                                             "الاحقر"

نظرات  (۱)

قشنگ بود
................................
kodam rah
kodam gozar