قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

نوشید چو زهر پر محن ، می گریید

پوشید ز داغ چون کفن، می گریید

تا قرعه به نام او درآمد ، دیدند

"انگور" به حال خویشتن می گریید

                                                 "الاحقر"