قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

آغشته به حسرت و غم و کین شده بود

آهی که درون سینه سنگین شده بود

می خواست که بگذرد , فراموش کند

.

.

.

ای وای از آن دعا که نفرین شده بود ...

                                                                                                          " ا ب ر "