قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

نه حیدر بندها از دست وا کرد
                                       نه زهرا دامن حیدر رها کرد
مگر می شد علی را برد ... ای وای
                                           غلافی مهر و ماه از هم جدا کرد
                                                                                                    "الاحقر"