قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

بغض آمده ، راه سینه را سد کرده

باران دو چشم ، چانه را رد کرده

باید بروم بلیط ها را امروز ...

بدجور دلم هوای مشهد کرده

                                               "ابر"