قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

امشب ز پی طواف و پابوس بقیست

مشغول زیارتی که مخصوص بقیست

دل پل زده مابین حریم دو و هشت

یعنی که کبوتر شه طوس ، بقیست

                                         "الاحقر"