قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

صبحست و تمام ریسه ها بی تابند

چندیست که از دوری تو بی خوابند

باید بروم تا دلشان نشکسته ...

شاید که به خواب، روی تو دریابند

                                              "الاحقر"

نظرات  (۱)

گفتم شبی به مهدی ،اذن نگاه خواهم
گفتا که من هم از تو،ترک گناه خواهم
گفتم که ای امامم،از ما چرا نهانی؟
گفتا به چشم محرم،همواره آشکارم