قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

هی قطره به قطره می شود یک دریا

بشمارم اگر حوائجم را مولا

بگذار ولی حرف دلم را بزنم

امشب به خدا فقط خودت را آقا ...
                                                                "ابر"