قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

با رفتن تان ، خانه نشین اش کردند

مظلوم نه ، مظلوم ترین اش کردند

دیدند که کوه فاطمه س پشت علیست

با کشتن او ، نقش زمین اش کردند

                                                                        ابر