قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی
زخمست دلم ، دوا و مرهم داری ؟

قرصی که کند خون جگر ،کم، داری ؟

اصلاً بگذار تا خلاصت بکنم !

آقای طبیب اندکی "غم" داری !؟


                                                          الاحقر

نظرات  (۱)

  • محمد حسین رحیمیان
  • آقای طبیب اندکی "غم" داری !؟.......

    .................................................