قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

رفت فقیری به در خانه اش

خواست کرم بیش ز پیمانه اش

گفت که جودم کن ازین بیشتر

ای که مرا لطف شما بال و پر

ظرف مرا پر کن از احسان خویش

قدر جوادی خودت بخش بیش ...

خنده به روی مه زهرا س نشست

شیشه لب های عسل را شکست

گفت که ظرف تو پر از در کنم

لیک مگو قدر کرم پر کنم

جود من و ظرف تو آخر کجا !؟

چشمه صد بحر و لب تر کجا !؟

مانعی از سمت من و جود نیست

ظرفیتی سمت تو موجود نیست

                                                        "الاحقر"


نظرات  (۳)

سلام عیدت مبارک ای مرد

پاسخ:
سلام رفیق
ایام به کام
قاطی مرغا شدنتون مبارک !
 • عارف عبداله‌زاده
 • شعرهای قشنگی اینجا هست؛ محفوظ باشید.
  پاسخ:
  لطفتان جاری ...
  تکراری گذاشتی..........
  پاسخ:
  تکرار عشق کسالت نیاورد ....