قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

...

گفتم چه زمان ؟ گفت خداحافظ تو

گفتم که امان... گفت خداحافظ تو

گفتم که نرو , رفتن تو مرگ منست

یک لحظه بمان... گفت خداحافظ تو

                                                                      الاحقر