قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

هم کیفیت ضعیف گردیده دخیل

هم قیمت بالاست بر این امر دلیل

خودباختگی هم که مهمتر زین دو

بازار اگر ز مارک گردیده ذلیل

                                                           "الاحقر"