قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

کاروانی از شقایق

می رود منزل به منزل

یک سئوال اما به هر لب

یک سئوال اما به هر دل

با وجود شیر صحرا

حضرت سقای دریا

چون شود پیمانه کامل!؟

چون شود تقدیر حاصل!؟

                                         الاحقر

نظرات  (۱)

به چیزی که گذشت غم نخور ، به آن چیزی که پس از آن آمد لبخند بزن..
.
.............................................................