قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

یک سینه پر از بغض و سراسر آه است

هر چند هلال ، همچو قرص ماه است

این سرخی خون خفته در چشمانش

یادآور خون پاک عبدالله* است

                                            الاحقر