قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

پاکی به رخ خانه نشاندی امروز

شادی به دل خانه کشاندی امروز

ای کاش دل شکسته من را هم

از غصّه عشق می تکاندی امروز

                                              "الاحقر"