قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

از دل تنگ حسودان چه توقع ، وقتی

کعبه با آن عظمت ظرفیت حیدر را ...

                                               "الاحقر"