قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

سی سال ، تمام هفته را ، از دل و جان

جارو زده بود در حرم با مژه گان

شد کل وصیّتش همین : ای فرزند

"جاروی من" و "نسل تو" و این "سلطان"

                                                      "الاحقر"