قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی


بغضت را که حد نداشت

فقط

در گوش دریا توانستی بگویی ...